Juridiske vilkår

Her finner du en oversikt over gjeldende betingelser og vilkår.

Vilkår for abonnement

Ta kontakt ved evt. spørsmål.

Dette må leses før du installerer programmet

Byggassistenten selges kun som abonnement til en navngitt bruker.  Er dere flere som har behov for programmet abonnerer dere på en lisens til hver person.

Navngitt bruker (Named user) lisens gjelder for en navngitt bruker. Bare denne navngitte brukeren har rett til å bruke lisensen. Programlisensen kan installeres på flere maskiner, men bare brukes av den navngitte brukeren. Den navngitte brukeren er en person.

VILKÅR FOR ABONNEMENT FRA Byggdata as

Versjon: 1.0 Opprettet 22. oktober 2021

1. Innledning

Disse abonnementsvilkårene gjelder mellom Byggdata AS (heretter kalt Byggdata) og Kunden, og regulerer partenes rettigheter og plikter for tilgang til og bruk av abonnementsprodukter og tilhørende tjenester (heretter kalt Abonnement). Kjøp av andre produkter eller tjenester fra Byggdata som for eksempel konsulentbistand som implementering, konvertering/overføring av Kundens innhold, konfigurering, utvikling av grensesnitt/integrasjoner, bistand med beregninger mv, og annen brukerstøtte og opplæring dekkes ikke av abonnementsvilkårene.

Hvis du ikke er enig i vilkårene eller ikke har de nødvendige fullmakter til å bestille og/eller ta i bruk Abonnementet, må du ikke bestille, bruke eller godta vilkårene. Ved aksept av vilkårene inngås det en rettslig bindende avtale mellom den virksomhet du opptrer på vegne av (Kunden) og Byggdata, som løper fra dato for aksept og frem til avtalen sies opp i henhold til bestemmelsene nedenfor.

Byggdata forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer og kommersielt rimelige endringer i vilkårene med minimum 30 dagers varsel. Andre endringer kan kun skje for nye Abonnement, endringer i Abonnement og/eller for nye avtaleperioder forutfor Kundens oppsigelsesfrist. Siste versjon av vilkårene er tilgjengelig på https://www.byggdata.no/vilkar/.

2. Varsler mv

Eventuelle varsler og merknader fra Byggdata vil bli gitt på Abonnementets innloggingsside og/eller på https://www.byggdata.no/. Dette gjelder for eksempel informasjon om nye funksjoner eller informasjon om planlagt vedlikehold. Byggdata kan også sende slik informasjon via e-post til aktuelle personer hos Kunden.

Varsler om endringer av abonnementsvilkårene eller priser, samt ordrebekreftelser vil sendes til Kundens oppgitte kontaktperson via e-post, og anses gitt når det er sendt dit. Meldinger fra Kunden til Byggdata vedr. Abonnementet skal sendes som e-post til post@byggdata.no . Feilmeldinger og brukerstøtte/opplæring reguleres av pkt. 6 og 7.

3. Abonnement

Kunden kjøper ikke en fysisk kopi av en programvare, men betaler for et abonnement som gjøres tilgjengelige via Internett.

Kunden får en begrenset, oppsigelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke Abonnementet i samsvar med abonnementsvilkårene og brukerveiledningen for Kundens egne interne forretningsformål mot betaling av vederlag for Abonnementet. Abonnementet omfatter således både tilgang til å bruke programvare («lisens») og lagring av deler av Kundens data i Byggdatas Skyløsning, ref pkt. 13. Bruksomfanget er begrenset til det Abonnementet, det antall brukere (mennesker) og eventuelt lagringskapasitet som er avtalt gjennom tilbud / avtale / bekreftelser fra Byggdata.

Kunden skal ikke under noen omstendighet tillate noen tredjepart å bruke Abonnementet, herunder enheter hvor Kunden eier mindre enn 50 %. Kunden har ikke rett til å overføre hele eller deler av Abonnementet eller avtalen til en annen enhet (verken ved fusjoner, fisjoner, konkurs, endring av eierskap eller kontroll eller til selskaper i samme konsern/tilknyttede selskaper eller på annen måte) uten skriftlig forhåndstillatelse fra Byggdata.

Abonnementet tilbys «as is» / «som den er» som standardisert tjeneste. Retten er ikke betinget av eller knyttet til noen bestemt versjon eller funksjonalitet, men tillater tilgang til og bruk av Abonnementet slik den til enhver tid er. Byggdata forbeholder seg retten til å foreta forbedringer, legge til, endre eller fjerne funksjonalitet, eller korrigere eventuelle feil eller mangler i Abonnementet etter eget skjønn.

4. Eiendomsrett og immaterielle rettigheter

Kunden beholder alle rettigheter knyttet til sine data som overføres og lagres som en del av Abonnementet, og kan i løpet av abonnementsperioden når som helst hente ut dataene eller en kopi av disse i samsvar med brukerveiledningen for Abonnementet. Se også pkt. 9 vedr. tilgang til Kundens data ved opphør.

Byggdata - eller dets lisensgivere eller underleverandører - er innehaver(e) av alle immaterielle rettigheter i Abonnementet. Dette omfatter opphavsrett, patenter, varemerker, merkenavn, foretaksnavn, design og produktdesign, kildekode, databaser, forretningsplaner og know-how. All dokumentasjon, inkludert teknisk dokumentasjon, manualer, brukerveiledninger og FAQer er underlagt de samme restriksjoner. Dette er dog ikke til hinder for at Kunden skal kunne levere ut dokumentasjon av programmene som et ledd i dokumentasjon av Kundens kvalitetssikringssystem.

Kunden har ikke rett til å omgå tekniske begrensninger i Abonnementet som tillater at Kunden bruker Abonnementet på en bestemt måte eller for et begrenset antall brukere eller annet. Kunden har ikke rett til å laste ned eller på annen måte kopiere eller fjerne hele eller deler av programvaren eller kildekoden fra Abonnementet.

Der programvare eller tjenester fra en underleverandør eller tredjepart er levert som en del av eller i forbindelse med Abonnementet, er dette underlagt disse vilkårene. I tillegg kan det gjelde separate eller ytterligere vilkår eller restriksjoner, jf. pkt. 13 og 15.

Kunden aksepterer at Byggdata kan omtale Kunden som bruker av Abonnementet for markedsføring, med mindre Kunden skriftlig har reservert seg mot dette.

5. Tilgjengelighet

Abonnementet vil normalt være tilgjengelig for alle brukere hele døgnet. Abonnementet eller deler av Abonnementet, kan imidlertid fra tid til annen være utilgjengelig, for eksempel på grunn av feil eller vedlikehold. Planlagt vedlikehold vil normalt bli varslet og vil primært bli gjennomført utenfor ordinær kontortid (kl 09.00-17.00 CET).

Tilgjengelighet forutsetter at Kunden har nødvendig maskinvare, infrastruktur med høyhastighetstilkobling til Internett og relevant nettleser. Det foreligger ingen oppetidsgaranti/SLA for Abonnementet.

6. Programvedlikehold

Byggdata skal besørge teknisk og funksjonsmessig vedlikehold av Abonnementet slik at det holder tidsmessig standard og nødvendig kvalitet.

Kunden skal melde og dokumentere ev. feil og mangler uten ugrunnet opphold via post@byggdata.no. Kunden kan også melde ønsker om endringer og forbedringer samme sted.

Byggdata skal holde Kunden informert om rettelser, endringer og revisjoner.

7. Brukerstøtte og opplæring/kurs

Byggdata skal tilby systemteknisk og funksjonell brukerstøtte, og opplæring/kurs i bruk av Abonnementet. Dette er ikke inkludert i Abonnementet, men leveres iht. egne avtaler/bestillinger.

8. Priser, fakturering og oppsigelsesfrist fra kunden

Abonnementet faktureres iht. den til enhver tid gjeldende prisliste, og/eller mottatte gyldig tilbud/avtale. Byggdata fakturerer Kunden for Abonnementet forskuddsvis med 14 dagers kredittid. Alle priser er oppgitt eksklusiv MVA.

Abonnementet gjelder for det antall måneder som fremgår av ordrebekreftelsen (avtaleperiode).

Deretter fornyes avtalen automatisk med nye avtaleperioder av samme varighet med mindre Byggdata mottar skriftlig oppsigelse senest en måned før utløpet av den foregående avtaleperiodes utløp. Årlig pris for Abonnement kan reguleres med en måneds varsel for nye Abonnement, endringer i Abonnement og/eller for nye avtaleperioder forut for Kundens oppsigelsesfrist.

Nye Abonnement, utvidelse av eksisterende Abonnement, flere brukere eller økt lagringskapasitet gjøres normalt tilgjengelige for Kunden umiddelbart etter bekreftet bestilling/avtale og belastes deretter.

Dersom Kunden har tilleggskrav utover Byggdatas standardiserte tjenester, for eksempel knyttet til personvern eller sikkerhet jf. pkt. 3 og 12, kan det påløpe ytterlige kostnader som vil bli belastet Kunden.

Det vil ikke bli gitt noen refusjon dersom hele eller deler av Abonnementet, tillegg, antall brukere, lagringskapasitet eller annet ikke benyttes av Kunden.

9. Oppsigelse og suspensjon

Kunden kan si opp eller endre Abonnementet ved skriftlig melding til Byggdata iht. pkt. 2 siste avsnitt. Oppsigelsesfristen fremgår av pkt. 8.

Dersom Kunden ikke har betalt for Abonnementet innen 30 dager etter forfall, kan Byggdata med forutgående varsel til Kunden suspendere Kundens tilgang til Abonnementet inntil betaling skjer. Byggdata har rett til å si opp Abonnementet med øyeblikkelig virkning hvis ikke betaling er gjort innen 14 dager etter slik suspensjon. Kunden skal betale forsinkelsesrente i samsvar med gjeldende lov for alle Abonnement som ikke betales ved forfall. Byggdata kan videre med forutgående varsel til Kunden suspendere Kundens tilgang til Abonnementet ved mistanke om vesentlig brudd på noen av Kundens forpliktelser iht. denne avtalen inntil saken er avgjort.

Byggdata forbeholder seg retten til å si opp denne avtalen og/eller avslutte Abonnementet eller deler av Abonnementet med 6 måneders varsel. Kunden skal i så fall motta en forholdsmessig refusjon for gjenstående abonnementsperiode.

Før opphør, uansett grunn, har Kunden rett til å eksportere sine data til et nøytralt standardisert format, som spesifisert av Byggdata. Dersom Kunden ønsker bistand til dette, vil Byggdata yte slik bistand til ordinære priser for konsulentbistand forutsatt at Kunden aksepterer forskuddsbetaling og slik bistand avtales i god tid før opphør. Byggdata vil ikke ha noen ytterligere forpliktelser overfor Kunden for oppbevaring eller vedlikehold av Kundens data. Kundens data vil normalt bli slettet 90 dager etter opphør.

10. Begrenset garanti

Byggdata innestår for at Abonnementet i all vesentlighet fungerer i overensstemmelse med selskapets offisielle produktbeskrivelser og brukerveiledninger. Kunden forplikter seg til å forvisse seg om at Abonnementet har riktig funksjon i forbindelse med uttesting og så snart som mulig etter Kunden får tilgang til Abonnementet. Byggdata gir ikke noen garanti, uttrykkelig eller underforstått, unntatt det som er uttrykkelig fastsatt i abonnementsvilkårene. Dette innebærer at Byggdata ikke garanterer for egnethet for et bestemt formål eller muligheter for systemintegrasjon, salgbarhet, eierskap eller ikke-krenkelse av tredjeparts rettigheter. Se også pkt. 3.

Hvis Abonnementet ikke fungerer i samsvar med denne begrensede garantien, skal Byggdata korrigere verifiserte feil eller mangler i Abonnementet for egen regning. Byggdata kan velge å erstatte Abonnementet eller funksjonaliteten i stedet for å utføre en korreksjon. Hvis Byggdata ikke løser de verifiserte feil eller mangler eller erstatter Abonnementet innen rimelig tid, kan Kunden si opp Abonnementet. I et slikt tilfelle har Kunden rett til en forholdsmessig refusjon for den resterende delen av abonnementsperioden for de berørte Abonnement fra måneden etter at Byggdata har verifisert feilen/mangelen. Bortsett fra dette, kan Kunden ikke rette andre krav mot Byggdata.

Selv om Byggdata vil utvise tilbørlig aktsomhet for å sørge sikker overføring og lagring av data, anerkjenner Kunden at bruk av skyløsninger og overføring via Internett utgjør en risiko, og at Byggdata ikke kan garantere at ikke en tredjepart fanger opp, endre eller sletter data. Byggdata påtar seg intet ansvar for utilsiktet misbruk, offentliggjøring eller tap av data. Kunden er ansvarlig for å bruke og vedlikeholde antivirusprogramvare og andre beskyttelsestiltak, og å ta sikkerhetskopi av sine data. Kunden er videre ansvarlig for å oppdatere Abonnementet når det lanseres oppdateringer og nye versjoner.

11. Erstatningsansvar

Byggdata, og dets tredjeparts-/underleverandører, er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap som Kunden eller noen andre måtte bli påført. Dette omfatter skader, feil, tap av data, driftsavbrudd, tap av fortjeneste, krav fra tredjepart og øvrig økonomisk og ikke-økonomisk tap som måtte oppstå som følge av feil ved Abonnementet, herunder manglende/feilaktig funksjoner, beregninger, opplysninger og feil bruk eller manglende mulighet til bruk (oppetid), krav om krenkelse av eiendomsrett eller immaterielle rettigheter fra tredjepart, samt suspensjon, oppsigelse eller annet. Byggdata er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet i eller eierskap til data. Ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsak, og omfatter også uaktsomhet. Dette gjelder også om selskapet er blitt informert om fare for slike skader, feil eller tap.

Byggdatas ansvar er under alle omstendigheter begrenset til direkte tap, med mindre annet følger av ufravikelige rett. Som indirekte tap anses, inkludert men ikke begrenset til tap av data, produksjon, omsetning, fortjeneste, overskudd eller krav fra tredjepart. Byggdatas ansvar er videre begrenset til de siste12 måneders betalte vederlag for Abonnementet.

Dersom Kunden krenker Byggdatas eller en tredjeparts eiendomsrett eller immaterielle rettigheter, skal Kunden minimum betale et beløp tilsvarende pris for 5 års Abonnement. Byggdata har rett til å kreve erstatning for sitt dokumenterte tap i tillegg.

Verken Byggdata eller Kunden skal være ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller feil i ytelse som følge av eller i forbindelse med force majeure, forstått som brann, terror, jordskjelv, opprør, arbeidskonflikt og andre hendelser som på liknende måte er utenfor kontroll av Byggdata eller Kunden. I tilfelle lover, regler eller forskrifter som gjelder for Abonnementet eller leveranse av disse blir endret, eller nye regler blir vedtatt etter at Abonnementet har blitt tilgjengelig i markedet, og dette hindrer Byggdata fra å oppfylle abonnementsvilkårene, og/eller dette krever helt eller delvis opphør av Abonnementet for en tidsbegrenset periode eller på ubestemt tid, skal dette betraktes som force majeure.

12. Personvern og sikkerhet

Abonnementet innebærer behandling, herunder lagring, av Kundens data. Disse data kan inneholde personopplysninger, hvor Kunden vil være behandlingsansvarlig og Byggdata databehandler. Det er Kundens ansvar å sørge for å ha et lovlig grunnlag for å behandle personopplysningene. Byggdatas behandling av Kundens personopplysninger reguleres av personopplysningsloven og dette punkt, som også oppfyller kravene til en databehandleravtale.

Datakategorier/ type data

Hvilke kategorier personopplysninger som Byggdata kommer til å behandle, beror på hvilke opplysninger som Kunden velger å overføre og lagre ved bruk av Abonnementet. Byggdata har lagt til grunn at Byggdata vil få tilgang til følgende type data, som kan omfattes av personopplysningsloven:

Kontaktinformasjon som navn, e-postadresse, adresse og telefonnummer

Finansiell informasjon som kredittkortopplysninger

Fakturerings- og transaksjonsinformasjon

Brukernavn, passord og brukerinnstillinger

Bruksmønster, programoppførsel og feilsituasjoner

Informasjon fra automatiserte datainnsamlingsverktøy som innebygde web-linker og informasjonskapsler/ cookies på Byggdatas nettsider eller i e-poster fra Byggdata.

Trafikkinformasjon som overføres fra brukerens nettleser til nettstedet, slik som nettlesertype og språk, og adressen til nettstedet som brukeren kom fra, og annen trafikkinformasjon, for eksempel IP-adresse;

«Clickstream»-atferd, for eksempel hvilke koblinger brukeren klikker på og når som for eksempel bruk av «klikk for å godta»-lenke i e-post.

Maskin, system og prosessinformasjon fra klientapplikasjoner

Byggdata kan i tillegg hente informasjon fra offentlige eller kommersielt tilgjengelige kilder og kombinere dette med informasjon som Byggdata samler inn.

Det er Kundens ansvar å ikke bruke Abonnementet til sensitive personopplysninger.

Hvis en bruker sender inn et innlegg, kommentar eller lignende på offentlige forum på Byggdata nettsider mv, kan slik informasjon leses og brukes av hvem som helst med tilgang til Internett og brukes til formål som ligger utenfor Byggdatas kontroll.

Plikter

Byggdata skal kun behandle Kundens personopplysninger på vegne av Kunden, og bare for det formål og i den grad det er nødvendig for å oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser iht. disse abonnements¬vilkårene og ev. avtale om brukerstøtte og opplæring/kurs, og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. I tillegg kan Byggdata bruke informasjonen for å forbedre Abonnementet og dets nettsider, samt å sende kunden informasjon og markedsføringsmateriell om tjenester og produkter.

Byggdata har ikke rett til å utlevere personopplysningene til andre, med unntak av sine underleverandører (jf. pkt. 13), og når dette følger av gjeldende lover eller forskrifter, rettslig bindende pålegg fra myndighetene eller av dom, kjennelse e.l. I tillegg kan det bli aktuelt å utlevere opplysninger til andre med det formål å undersøke eller forhindre sikkerhetstrusler eller svindel. I tilfelle av omorganisering, fusjon, salg eller kjøp av Byggdata kan personopplysninger bli utlevert som en del av prosessen til faktiske eller potensielle kjøpere. Byggdata vil i alle slike tilfeller sikre at eventuelle slike parter påtar seg tilsvarende forpliktelser som angitt her.

Byggdata har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får tilgang til iht. denne avtalen. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør.

Sikkerhet

Byggdata skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig personopplysningslovens §§ 13-15 med forskrifter. Byggdata skal dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene.

Byggdata plikter å gi Kunden tilgang til sin sikkerhetsdokumentasjon, og bistå, slik at Kunden kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift. Kunden har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til dette formål. Byggdata plikter å gi nødvendig bistand til dette.

Avviksmelding etter personopplysningsforskriftens § 2-6 skal skje ved at Byggdata melder avviket til Kunden. Kunden har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet. Byggdata og dets underleverandører skal lagre og behandle alle personopplysninger i Norge eller EU.

Byggdata skal gjennomføre sikkerhetsrevisjoner jevnlig for systemer og lignende som omfattes av denne avtalen, og som Byggdata sikkerhetsmessig har ansvaret for.

Opphør

Ved opphør av denne avtale har Byggdata anledning til, men ikke pliktig til, å slette eller forsvarlig destruere Kundens personopplysninger innen rimelig tid etter avtalens opphør. Dette gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier.

Kundekrav

Byggdata skal følge de rutiner og instrukser for behandlingen av Kundens personopplysninger som Kunden til enhver tid har bestemt skal gjelde. Dersom Kunden har krav knyttet til personvern eller sikkerhet utover Byggdatas standardiserte tjenester, kan det medføre at Kunden får redusert funksjonalitet og for øvrig at Abonnementet ikke fungerer i samsvar med abonnementsvilkårene og brukerveiledningen, jf. pkt. 3. Se også pkt. 8.

13. Tredjeparts-/underleverandører

Byggdata benytter tredjepart/underleverandørtjenester for leveranse av skytjenester, som overføring og lagring av data. Dette er for tiden tjenesten Microsoft Azure, med lagring innen EU.

Abonnementet leveres med de begrensninger og restriksjoner, herunder bestemmelser om personvern, sikkerhet og tilgjengelighet, som følger av tredjepart/underleverandørens vilkår.

14. Lovvalg og jurisdiksjon

Partenes rettigheter og forpliktelser skal i sin helhet reguleres av norsk rett. Hvis det oppstår en tvist i forbindelse med tolkning av abonnementsvilkårene eller bruk av Abonnementet, skal partene forsøke å løse tvisten ved forhandlinger. Dersom tvisten ikke løses på denne måten, skal den henvises til de ordinære domstoler med Byggdatas forretningsadresse som verneting.

15. Spesifikke bestemmelser

For visse Abonnement gjelder ytterligere vilkår iht. det som fremgår av ordrebekreftelsen.

For bruk av Abonnement som inkluderer norske standarder gjelder Standard Norge/Standard Online AS sine vilkår, jf. https://www.focus.no/vilkar/#ns .

Endringslogg

  • 10.2021 (versjon 1.0)

Vilkårene for Abonnement er opprettet 22.10.2021 (versjon 1.0)